Al voor 2010 waren er plannen om een “Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden” in het leven te roepen. Op 1 januari 2012 ging de beweging IKOON van start. IKOON wil met het organiseren van thema-avonden iets weergeven van Joh. 17 : 23 “opdat zij allen één zijn…” .

Het gaat om ‘eenheid in verscheidenheid’. Waar ontmoeting van leden van de verschillende kerken werkelijk gestalte krijgt en het geloofsgesprek met elkaar een belangrijke plaats inneemt, kunnen we het geloof met elkaar te delen, elkaar bemoedigen en elkaar stimuleren. Hieruit spreekt ook een missionair verlangen.

De kernwaarden

· Bescheiden in afhankelijkheid

· Navolging

· Verbinding – bruggen bouwen

vormen een leidraad bij de activiteiten.


Activiteiten 2021:

Hervormingsavond

Naar goede gewoonte wordt er jaarlijks in Nijkerk rond Hervormingsdag een viering georganiseerd. Vanouds werd dit gedaan door de Hervormde Gemeente (PKN) en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Nu is ook IKOON (Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) bij de organisatie betrokken. Het is mooi om met leden van verschillende kerken samen het feit van de Reformatie te herdenken. We mogen dankbaar zijn voor de herontdekking van het Evangelie, de Bijbel als Gods Woord en alle zegeningen voor onze samenleving, voor de kerk en voor ieder persoonlijk. Zondag aan zondag staat Gods Woord centraal in de prediking en door de week kunnen we op veel manieren met dit Woord bezig zijn en het delen met anderen. Tijdens de Hervormingsavond willen we hierbij stilstaan.

De Hervormingsavond met als thema ‘De Reformatie toen en de fronten nu’ wordt D.V. gehouden op woensdag 26 oktober 2022 in de Kandelaar, Meinsstraat 4a en begint om 19.30 uur. De opening zal verzorgd worden door ds. H.D. Rietveld uit Nijkerk en het referaat door dr. J. Hoek uit Veenendaal. Martine van der Horst zal als soliste enkele liederen zingen. De Hervormingsavond zal ook uitgezonden worden via de livestream van De Kandelaar. De collecte die gehouden zal worden is bestemd voor een evangelisatieproject van stichting In de Rechte Straat.

Interkerkelijke beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden